Winkel in Amsterdam Snelle levering Altijd actuele prijzen Veilig betalen Grootste assortiment
Toggle Nav

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Goudpensioen.nl

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Koper” verstaan de partij, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in de schriftelijke overeenkomst dan wel anderszins overeengekomen als zijnde koper en/of opdrachtgever akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Verkoper” verstaan Goudpensioen.nl gevestigd in Amsterdam, te noemen hier als opdrachtnemer.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan de schriftelijke overeenkomst in het kader van de gesloten of de te sluiten overeenkomst tussen koper en verkoper.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Schriftelijk” verstaan het zijne per e-mail, brief of fax of elke andere vorm als bedoeld als brief.

 


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop of verkoop tussen Koper en Verkoper strekkende tot levering of dienstverlening door verkoper.

2.2 Aan mondelinge toezeggingen door Verkoper kunnen geen rechten  ontleend worden, tenzij deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.


Artikel 3: Aanbod en Aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en offertes, in welke vorm dan ook, van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, ook na de aanvaarding door Koper, zij het dan onverwijld.

3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes worden op de site van verkoper goudpensioen.nl  zo duidelijk mogelijk afgebeeld, beschreven, geprijsd aangeduid voor de producten en/of dienst van de Verkoper. Verkoper kan echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijking(en) zullen voordoen.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Verkoper een opdracht van Koper heeft aanvaard. Opdracht geschiedt door middel van schriftelijk verzoek of via de website www.goudpensioen.nl van de Verkoper.Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen

4.1 De prijzen op de website, offertes en overeenkomsten zijn aangegeven in Euro’s en inclusief de geldende belasting over de toegevoegde waarde (BTW),voor betaling via bank overboeking, maar exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Wanneer door koersschommelingen op de edelmetaalmarkt het betaalde bedrag door Koper niet kostendekkend is, behoudt Verkoper het recht om de bestelling te annuleren. Verkoper zal de juiste prijs doorgeven aan de Koper. Als koper niet mee akkoord gaat zal het bedrag dat is ontvangen aan Koper worden geretourneerd.

4.3 Wanneer de prijzen op de website kennelijk onjuist zijn vermeld behoudt Verkoper het recht om de bestelling te annuleren. Verkoper zal de juiste prijs doorgeven aan de Koper. Als Koper niet mee akkoord gaat zal het bedrag dat is ontvangen door Verkoper aan Koper worden geretourneerd.

4.4 Wanneer objecten worden verkocht onder de Marge regeling wordt er geen BTW bedrag vermeld.

4.5 Kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend. Dit bindt Verkoper niet om kortingen later alsnog te verstrekken.


Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling van de geleverde goederen en/of diensten van Verkoper dient vooraf te geschieden.

5.2 Betaling geschied in de valuta waarin is gefactureerd per bank overschrijving naar de rekening van Verkoper of ten kantore van Verkoper.

5.3 Betaling van het volledige factuurbedrag geschied binnen de aangegeven betalingstermijn op factuur, of anders binnen 24 uur na het tijdstip waarop de factuur aan Koper is verzonden. Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor Koper van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

5.4 Contante betalingen worden alleen geaccepteerd tot 10.000,- Euro indien wet- en regelgeving dit toelaat en worden volgens de wet- en regelgeving verwerkt.

5.5 Contante betalingen boven de 10.000,- Euro worden niet geaccepteerd en dienen per bankoverschrijving te worden gedaan.

5.6 Contante betalingen kunnen te allen tijde door Verkoper worden geweigerd zonder opgave van reden. De betaling van goederen en/of diensten geschied dan per bankoverschrijving.

5.7 De gedane betaling(en) door Koper strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de openstaande facturen die het langst open staan. Dit ook in het geval wanneer Koper een vermelding maakt of aangeeft dat het voor voldoening betreft een latere factuur.

5.8 Koper mag geen betalingsverplichtingen aan Verkoper wegens vorderingen op Koper opschorten of verrekenen.

5.9 Verkoper mag verschuldigde bedragen aan Koper verrekenen.

5.10 Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat Koper het volledige bedrag, inclusief de betaling van eerdere leveringen, zorg draagt, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.


Artikel 6: Vertragingsvergoeding en andere kosten ingeval van niet tijdige betaling

6.1 Na het verstrijken van de betalingstermijn, of anders na 24 uur wanneer de orderbevestiging aan Koper is verstuurd, is Koper in gebreke als het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is betaald. De Koper zal over het onbetaalde gebleven bedrag een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk wetboek plus 2 %, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Tevens is Koper bij verzuim administratiekosten verschuldigd van 25,- Euro.

6.2 Niettegenstaande het overigens in deze Voorwaarden bepaalde is Verkoper bevoegd aan de Koper alle door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de niet tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag door de Koper in rekening te brengen. Alle kosten verbonden aan in- of buitengerechtelijke incasso van door de Koper aan Verkoper verschuldigd bedrag, waaronder de kosten verbonden aan het inschakelen van een incassobureau, komen voor rekening van de Koper. De door Koper te vergoeden buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250,- Euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 


Artikel 7: Levering

7.1 Alle door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper op.

7.2 Elke leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat Verkoper vooraf op de verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.

7.3 Verkoper gaat pas tot levering van product(en) en/of dienst over zodra betaling door de Koper heeft plaatsgevonden en ontvangen is door Verkoper.

7.4 Ongeacht de wijze waarop product(en)en/of dienst worden geleverd, geschiedt de verzending en de afgifte daarvan voor risico van de Koper. Bij vermissing of misbruik door derden is de Verkoper niet aansprakelijk.

7.5 Indien de Koper een aan hem gezonden product(en) niet in ontvangst neemt of te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, doet de Koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper blijft echter gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Verkoper voortvloeiende kosten, opslagkosten, schaden en intressen te vergoeden. Tevens is Koper gehouden de kosten van het retour zenden van de product(en) aan Verkoper te vergoeden. Deze afhandelingskosten bedragen 3% van het factuurbedrag met een minimum van 50,- Euro.

7.6 Levering geschied in alle gevallen af adres Verkoper, ook als die verzendt. Verkoper heeft te allen tijde het recht om een bestelling in gedeelten af te leveren.

7.7 Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door Verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij Verkoper Koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben geïnformeerd.

7.8 De goederen dienen te alle tijden door Koper te zijn verzekerd voor vervoer door Verkoper.

7.9 Indien is overeengekomen dat Verkoper voor verzekering van de goederen zal zorgdragen, dan zal verzekering plaatsvinden onder de bij Verkoper gebruikelijke voorwaarden.

7.10 Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat koper de door verkoper vereiste zekerheid heeft gesteld.

7.11 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

7.12 Bij aanschaf van edelmetalen boven een bedrag van € 10.000,- (zeggende: tienduizend euro) dient Koper op eerste verzoek van Verkoper een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Verkoper ter hand te stellen. Bedrijfsmatig dient ook een recente Kamer van Koophandel Uittreksel overhandigd te worden. Enkel en alleen na ontvangst hiervan kan tot levering worden overgegaan.

7.13 Koper verplicht zich, op navraag, om documentatie te overhandigen aan Verkoper om aan de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving te voldoen, alvorens levering. Enkel en alleen na volledige ontvangst hiervan kan tot levering worden overgegaan.Artikel 8: Aansprakelijkheid en Risico

8.1 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte- en gevolgschade wordt bij deze uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade wordt beperkt tot maximaal hetgeen Verkoper op zijn verzekeraar kan verhalen, dan wel tot een maximum van 30% van het aankoopbedrag.

8.2 Koper vrijwaart Verkoper bij deze uitdrukkelijk voor alle eigen aanspraken en aanspraken van derden wegens door dezen uit voormelde hoofde geleden schade, alsmede voor de voor Verkoper uit zulke aanspraken voortvloeiende kosten.

8.3 Verkoper kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking en zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4 In afwijking van het bovenstaande geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet voor schade die door de verzekering van Verkoper wordt gedekt, tot het bedrag waarvoor de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot de koopprijs minus de waarde van de edelmetalen.

8.5 De aansprakelijkheid van Verkoper blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de (nog te) geleverde goederen en/of diensten.

8.6 De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Verkoper te uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.7 Wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen zal Verkoper nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.


Artikel 9: Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van Verkoper totdat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- volledig heeft voldaan.

9.2 Indien de betaling in termijnen geschiedt, worden de goederen pas eigendom van de Koper wanneer de laatste termijn is betaald.

9.3 Voordat de eigendom van de goederen op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd om deze goederen te verpanden, verhuren, in gebruik geven, anderszins bewaring, of tot zekerheid voor een vordering van een derde, of anderszins te bezwaren.

9.4 Het is Koper niet toegestaan om rechten en verplichtingen van de overeenkomst over te dragen of te verhandelen aan derden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Verkoper.

9.5 Zolang Koper voor Verkoper goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich houdt, is Koper verplicht Verkoper onverwijld te informeren ingeval er derden rechten op deze goederen doen gelden, van faillissement of de aanvraag daarvan, aanspraak wordt gemaakt op de wet schuldsanering, van surseance van betaling of de aanvraag daarvan en elke andere omstandigheid die de eigendomsrechten van Verkoper kan beïnvloeden.

9.6 Verkoper heeft te allen tijde recht om zaken die eigendom zijn van Verkoper bij Koper terug te nemen.


Artikel 10: Uitsluiting Herroepingsrecht

10.1 De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele edelmetaalkoersen. Om speculaties te voorkomen zullen navolgende artikelen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, dit tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag en mits hierin schriftelijk toestemming door Verkoper is verleend:
- Goud in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Goud in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Zilver in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Zilver in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Platina in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Platina in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Palladium in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Palladium in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Verzamelobjecten welke tenminste bovengenoemde items omvatten.

10.2 Fluctuaties in edelmetaalkoersen tussen de aankoop en uitlevering hebben geen invloed op de prijs. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor koersfluctuaties tussen het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de levering van de goederen.


Artikel 11: Bewaarneming

11.1 Alle door Verkoper in bewaring gegeven goederen dienen door Koper adequaat verzekerd te zijn.

11.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor verkleuring, beschadigingen of vervorming van de goederen.

11.3 De in bewaring gegeven goederen aan Verkoper is te alle tijde in risico van Koper.


Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 De door de Koper opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Verkoper. De gegevens worden gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst en het aanbieden en leveren van de goederen en/of diensten.

12.2 De verstrekte gegevens van Koper worden voor administratieve doeleinden en voor het aan de Koper toezenden van informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van Verkoper en zijn partner(s).

12.3 Bij het invoeren/versturen/doorgeven van de Naam, Adres en Woonplaats (NAW) op de website, www.goudpensioen.nl van Verkoper, telefonisch, toegezonden per brief, email of enig anders zins, geeft Koper toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens.


Artikel 13: Reclame en Klachten

13.1 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 48 uur na ontvangst van de goederen en/of afleverbericht, dit geschiedt schriftelijk aangetekend kenbaar te worden gemaakt aan Verkoper. Indien koper deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van Verkoper ter zake.

13.2  De Koper is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

13.3 In geval van reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, kan Verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door Koper van de goederen, een en ander te keuze aan Verkoper.

13.4 In geval van reclame dienen de goederen ter inspectie van Verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk vindt de inspectie plaats bij Koper, tenzij Verkoper het noodzakelijk acht de goederen door Koper worden geretourneerd overeenkomstig de instructies van Verkoper.

13.5  Het recht van reclame vervalt indien de geleverde goederen zich niet meer in het staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.

13.6 Alle klachten van Koper dienen schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.


Artikel 14: Ontbinding en Opschorting

14.1 De overeenkomst tussen Koper en Verkoper kan te allen tijde, tussentijds en zonder rechtelijke tussenkomst, zonder dat nadere ingebrekestellingen, door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van de nakoming vanuit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, jegens één of meerdere van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
- De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt.
- De andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement gesteld.
- De andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen vier weken na verlies daarvan heeft herkregen.
- De andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.


Artikel 15: Overmacht en Onvoorziene Omstandigheden

15.1 De Verkoper is gerechtigd om verplichtingen voorkomend uit een overeenkomst met Koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien er een periode is waarin er sprake is van overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, pandemie, sabotage, brand, extreme weersomstandigheden, overstroming, waterschade, natuurrampen, staking, bedrijfsstoornissen, transportstoornissen, gebrek aan grondstof of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, in-, uit- en/of doorvoerverboden, overheidsmaatregelen en/of alle overige oorzaken die buiten de schuld en/of risicosfeer van Verkoper ontstaan die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

15.3 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de Koper naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Verkoper niet mag verwachten, kan de Verkoper de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbinden.

15.4 Verkoper is niet in verzuim wanneer de uit te voeren overeenkomst is opgeschort wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden.

15.5 Wanneer de overeenkomst meer dan drie maanden is opgeschort is zowel Koper als Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring dat per aantekende post verstuurd moet worden.

15.6 Orders online geplaatst door Koper worden op werkdagen tussen 16:00 uur ‘s middags en 10:00 uur de volgende dag ’s ochtends, in het weekend tussen vrijdag ‘s middags 16:00 uur en maandag ‘s ochtends 10:00 uur, en op nationale- en internationale feestdagen, kunnen, indien externe omstandigheden daarom vragen, eenzijdig door Verkoper worden herroepen. Dit dient de Verkoper uiterlijk voor 12:00 uur op de eerstvolgende werkdag na bovengenoemd tijdvak en/of nationale- en internationale feestdag aan de Koper kenbaar gemaakt te hebben. Met externe omstandigheden worden omstandigheden bedoeld als genoemd (maar niet uitsluitend) in artikel 15.2, die in een bovengenoemd tijdvak voor grote koersstijgingen van 3% (zeggende: drie procent) of meer van relevante edelmetalen zorgen, of beperkingen in de handel van edelmetalen dan wel betalingsverkeer.


Artikel 16: Toepasselijk recht en Geschillen

16.1 Op alle rechtsverhoudingen met Verkoper, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2 Verkoper en Koper zullen tot het uiterste inspannen om onderling een geschil op te lossen voordat men op een rechter beroept.

16.3 Bij elk geschil, dat tussen Verkoper en Koper mocht ontstaan, is enkel de Rechter te Amsterdam bevoegd.


Artikel 17: Slotbepaling

17.1 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tussen Koper en Verkoper van kracht.

17.2 De onverbindende bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt dan vervangen door een verbindende bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindende bepaling.

17.3 De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Verkoper: www.goudpensioen.nl. En worden bij bestelling ter beschikking gesteld aan koper.