Veel producten uit voorraad leverbaar WINKEL IN AMSTERDAM   Veel producten uit voorraad leverbaar SNELLE LEVERING   Veel producten uit voorraad leverbaar ALTIJD ACTUELE PRIJZEN   Veel producten uit voorraad leverbaar VEILIG BETALEN   Veel producten uit voorraad leverbaar GROOTSTE ASSORTIMENT

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Goudpensioen.nl

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Koper” verstaan de partij, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in de schriftelijke overeenkomst dan wel anderszins overeengekomen als zijnde koper en/of opdrachtgever akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Verkoper” verstaan Goudpensioen.nl gevestigd in Amsterdam, te noemen hier als opdrachtnemer.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan de schriftelijke overeenkomst in het kader van de gesloten of de te sluiten overeenkomst tussen koper en verkoper.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Schriftelijk” verstaan het zijne per e-mail, brief of fax of elke andere vorm als bedoeld als brief.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop of verkoop tussen Koper en Verkoper en van toepassing op alle goederen en diensten. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle te sluiten, overeenkomsten, opstelde voorstellen, evenals op al haar offertes en/of aanbiedingen, evenals op telefonische bestellingen en evenals op bestellingen geplaatst via de website en/of in de winkel.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en/of gebruik van de website www.goudpensioen.nl. Het bestellen via de website, email, telefonisch of in de winkel impliceert dat de koper de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2.3 Mondelinge toezeggingen door Verkoper kunnen geen rechten aan ontleend worden, tenzij deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

2.4 Alleen bij een schriftelijke bevestiging door Verkoper kan afgeweken worden van de Algemene Voorwaarden.

2.5 De Algemene Voorwaarden van Koper is niet van toepassing bij het afsluiten van een overeenkomst, tenzij dit expliciet en schriftelijk door Verkoper is aanvaard.

2.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 3: Aanbod en Aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en offertes, in welke vorm dan ook, van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, ook na de aanvaarding door Koper. Een aanbieding of offerte bindt Verkoper niet.

3.2 Wanneer Verkoper de aanbetaling of het gehele bedrag van de Koper heeft ontvangen heeft de Koper geen recht meer om de overeenkomst te annuleren.

3.3 Alle aanbiedingen en overeenkomsten kan Verkoper ten allen tijde herroepen waardoor de overeenkomst komt te vervallen.

3.4 Alle geplaatste opdrachten bij Verkoper zijn onherroepelijk en niet vrijblijvend van Koper. Koper is te allen tijde gebonden aan de gegeven opdracht, ongeacht welke andersluidende mededeling van Koper ook. Tenzij deze door Verkoper is afgewezen.

3.5 Verkoper heeft het recht zonder opgave van reden(en) bestellingen of opdrachten niet te accepteren of alleen te accepteren onder bepaalde voorwaarden dat schriftelijk wordt overeengekomen.

3.6 Alle aanbiedingen en/of offertes worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld, beschreven, geprijsd aangeduid voor de producten en/of dienst van de Verkoper. Verkoper kan echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijking(en) zullen voordoen.

3.7 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Verkoper een opdracht van Koper heeft aanvaard. Dit door middel van schriftelijk verzoek of via de website ,www.goudpensioen.nl, van de Verkoper.Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen

4.1 De prijzen op de website, offertes en overeenkomsten zijn aangegeven in Euro’s en inclusief de geldende belasting over de toegevoegde waarde (BTW),voor betaling via bank overboeking, maar exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Wanneer door koersschommelingen op de edelmetaalmarkt het betaalde bedrag door Koper niet kostendekkend is, behoudt Verkoper het recht om de bestelling te annuleren. Verkoper zal de juiste prijs doorgeven aan de Koper. Als koper niet mee akkoord gaat zal het bedrag dat is ontvangen aan Koper worden geretourneerd.

4.3 Wanneer de prijzen op de website onjuist zijn vermeld behoudt Verkoper het recht om de bestelling te annuleren. Verkoper zal de juiste prijs doorgeven aan de Koper. Als Koper niet mee akkoord gaat zal het bedrag dat is ontvangen door Verkoper aan Koper worden geretourneerd.

4.4 De prijzen gelden op het moment van de overeenkomst tussen Koper en Verkoper. De prijzen zijn niet te wijzigen door Koper. Dit ook niet bij levering op termijn.

4.5 Alle prijzen die door Verkoper zijn aangegeven staan los van de te maken kosten door Koper, zoals internetkosten, telefoonkosten, bankkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere kosten die Koper erbij zou kunnen betrekken.

4.6 Alle prijzen door Verkoper zijn aangegeven zijn exclusief eventuele aanvullende kosten zoals verpakking, vervoer, verzekering, administratiekosten. Deze kosten en bijkomende kosten komen voor rekening van Koper, tenzij dit uitdrukkelijk anders tussen Verkoper en Koper is overeengekomen.

4.7 Wanneer objecten worden verkocht onder de Marge regeling wordt er geen BTW bedrag vermeld.

4.8 Kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend. Dit bindt Verkoper echter niet om kortingen later alsnog te verstrekken.

4.9 Verkoper behoudt zicht het recht om te allen tijde de prijzen te wijzigen.


Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling van de geleverde goederen en/of diensten van Verkoper dient vooraf te geschieden.

5.2 Betaling geschied in de valuta waarin is gefactureerd per bank overschrijving naar de rekening van Verkoper of ten kantore van Verkoper.

5.3 Betaling van het volledige factuurbedrag geschied binnen de aangegeven betalingstermijn op factuur, of anders binnen 24 uur na het tijdstip waarop de factuur aan Koper is verzonden. Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor Koper van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

5.4 Contante betalingen worden alleen geaccepteerd tot 10.000,- Euro en worden volgens de wet- en regelgeving verwerkt.

5.5 Contante betalingen boven de 10.000,- Euro worden niet geaccepteerd en dienen per bankoverschrijving te worden gedaan.

5.6 Contante betalingen kunnen te allen tijde door Verkoper worden geweigerd zonder opgave van reden. De betaling van goederen en/of diensten geschied dan per bankoverschrijving.

5.7 De gedane betaling(en) door Koper strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de openstaande facturen die het langst open staat. Dit ook in het geval wanneer Koper een vermelding maakt of aangeeft dat het voor voldoening betreft een latere factuur.

5.8 Betalingen aan Verkoper mogen niet verrekend worden of in combinatie met korting(en). Koper mag geen betalingsverplichtingen aan Verkoper wegens vorderingen aan Koper opschorten.

5.9 Verkoper mag verschuldigde bedragen aan Koper verrekenen.

5.10 Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat Koper het volledige bedrag, inclusief de betaling van eerdere leveringen, zorg draagt, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.


Artikel 6: Vertragingsvergoeding en andere kosten ingeval van niet tijdige betaling

6.1 Na het verstrijken van de betalingstermijn, of anders na 24 uur wanneer de orderbevestiging aan Koper is verstuurd, is Koper in gebreke als het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is betaald. De Koper zal over het onbetaalde gebleven bedrag een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk wetboek per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Tevens is Koper bij verzuim administratiekosten verschuldigd van 25,- Euro. Deze vertragingsvergoeding is verschuldigd met ingang van 24 uur na de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Alsdan is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4, is de Koper aan Verkoper in geval van niet tijdige betaling aanmaningskosten verschuldigd ter zake de aanmaningen die door of namens verkoper aan de koper zijn verzonden. Deze aanmaningskosten bedragen 25,- Euro voor de eerste aanmaning en 35,- Euro voor elke volgende aanmaning.

6.3 Niettegenstaande het overigens in deze Voorwaarden bepaalde is Verkoper bevoegd aan de Koper alle door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de niet tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag door de Koper in rekening te brengen. Alle kosten verbonden aan in- of buitengerechtelijke incasso van door de Koper aan Verkoper verschuldigd bedrag, waaronder de kosten verbonden aan het inschakelen van een incassobureau, komen voor rekening van de Koper. De door Koper te vergoeden buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250,- Euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.


Artikel 7: Levering

7.1 Alle door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper op.

7.2 Elke leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat Verkoper vooraf op de verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.

7.3 Als plaats van levering geldt het woonadres van de Koper dat het laatst aan Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Verkoper gaat pas tot levering van product(en) en/of dienst over zodra betaling door de Koper heeft plaatsgevonden en ontvangen is door Verkoper.

7.5 Ongeacht de wijze waarop product(en)en/of dienst worden geleverd, geschiedt de verzending en de afgifte daarvan voor risico van de Koper. Bij vermissing of misbruik van derden is de Verkoper niet aansprakelijk.

7.6 Indien de Koper een aan hem gezonden product(en) niet in ontvangst neemt of te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, doet de Koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper blijft echter gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Verkoper voortvloeiende kosten, schaden en intressen te vergoeden. Tevens is Koper gehouden de kosten van het retour zenden van de product(en) aan Verkoper te vergoeden. Deze afhandelingskosten bedragen 3% van het factuurbedrag met een minimum van 50,- Euro.

7.7 Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van Verkoper dan wel een ander door Verkoper aangewezen adres ter beschikking worden gesteld aan Koper. Verkoper heeft te allen tijde het recht om een bestelling in gedeelten af te leveren.

7.8 Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door Verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij Verkoper Koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben geïnformeerd.

7.9 Koper dient voor vervoer van de goederen zorg te dragen en dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.

7.10 Indien Koper de goederen niet uiterlijk binnen 3 werk dagen na de datum van terbeschikkingstelling bij Verkoper heeft opgehaald, of heeft doen ophalen, is Verkoper gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.

7.11 Verkoper is te allen tijde gerechtigd in delen te leveren en te factureren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.12 Indien in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat Verkoper voor vervoer van de goederen zal zorgen, dan wordt als moment van levering beschouwd het moment dat de goederen het adres van Verkoper verlaten. Verkoper is vrij om de wijze van vervoer te bepalen

7.13 Indien Verkoper voor vervoer zorgdraagt, dient Koper in dit geval Verkoper in staat te stellen om de goederen, overeenkomstig de gegeven verzendinstructies, bij Koper te bezorgen, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.

7.14 De goederen dienen te alle tijden door Koper te zijn verzekerd voor vervoer door Verkoper.

7.15 Indien is overeengekomen dat Verkoper voor verzekering van de goederen zal zorgdragen, dan zal verzekering plaatsvinden onder de bij Verkoper gebruikelijke voorwaarden.

7.16 Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat koper de door verkoper vereiste zekerheid heeft gesteld.

7.17 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

7.18 Bij aanschaf van edelmetalen boven een bedrag van € 10.000,- (zeggende: tienduizend euro) dient Koper op eerste verzoek van Verkoper een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Verkoper ter hand te stellen. Bedrijfsmatig dient ook een recente Kamer van Koophandel Uittreksel overhandigd te worden. Enkel en alleen na ontvangst hiervan kan tot levering worden overgegaan.

7.19 Koper verplicht zich, op navraag, om documentatie te overhandigen aan Verkoper om aan de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving te voldoen, alvorens levering. Enkel en alleen na volledige ontvangst hiervan kan tot levering worden overgegaan.Artikel 8: Aansprakelijkheid en Risico

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Verkoper niet aansprakelijk zijn.

8.2 Onverminderd aansprakelijkheid op grond van dwingend rechtelijke bepalingen is Verkoper niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van Koper en/of derden dan schade tot vergoeding waarvan hij op grond van deze Voorwaarden reeds is gehouden.

8.3 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of defect van product(en) door de Koper door welke oorzaak dan ook.

8.4 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de bestelling en levering van product(en) die niet heeft plaatsgevonden door Verkoper.

8.5 De informatie op de website(s) van Verkoper is (deels) afkomstig van derden. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

8.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade welke ontstaan is door een niet aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming in de nakoming.

8.7 Onder schade wordt onder andere begrepen: bedrijfsschade en schade ten gevolge van wijzigingen in de koers van geleverde zaken, schade voortvloeiende uit te late levering of geheel uitblijven van levering van product(en). Alsmede voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst en gemiste besparingen, is uitgesloten.

8.8 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsdalingen op de edelmetaalmarkt.

8.9 Koper vrijwaart Verkoper bij deze uitdrukkelijk voor alle eigen aanspraken en aanspraken van derden wegens door dezen uit voormelde hoofde geleden schade, alsmede voor de voor Verkoper uit zulke aanspraken voortvloeiende kosten.

8.10 Verkoper kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking en zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

8.11 In afwijking van het bovenstaande geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet voor schade die door de verzekering van Verkoper wordt gedekt, tot het bedrag waarvoor de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot de koopprijs minus de waarde van de edelmetalen.

8.12 De aansprakelijkheid van Verkoper blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de (nog te) geleverde goederen en/of diensten.

8.13 De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Verkoper te uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.14 Wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen zal Verkoper nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.


Artikel 9: Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van Verkoper totdat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- volledig heeft voldaan.

9.2 Indien de betaling in termijnen geschiedt, worden de goederen pas eigendom van de Koper wanneer de laatste termijn is betaald.

9.3 Voordat de eigendom van de goederen op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd om deze goederen te verpanden, verhuren, in gebruik geven, anderszins bewaring, of tot zekerheid voor een vordering van een derde, of anderszins te bezwaren.

9.4 Het is Koper niet toegestaan om rechten en verplichtingen van de overeenkomst over te dragen of te verhandelen aan derden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Verkoper.

9.5 Zolang Koper voor Verkoper goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich houdt, is Koper verplicht Verkoper onverwijld te informeren ingeval er derden rechten op deze goederen doen gelden, van faillissement of de aanvraag daarvan, aanspraak wordt gemaakt op de wet schuldsanering, van surseance van betaling of de aanvraag daarvan en elke andere omstandigheid die de eigendomsrechten van Verkoper kan beïnvloeden.

9.6 Koper is verplicht de afgeleverde zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud en het pandrecht te verzekeren tegen diefstal en brand, ontploffing- en waterschade. Alle aanspraken van Koper uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen door Koper op eerste verzoek aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper op Koper.

9.7 Verkoper heeft te allen tijde recht om zaken die eigendom zijn van Verkoper bij Koper terug te nemen.


Artikel 10: Uitsluiting Herroepingsrecht

10.1 De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele goud- en zilverkoersen. Om speculaties te voorkomen zullen navolgende artikelen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, dit tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag en mits hierin schriftelijk toestemming door Verkoper is verleend:
- Goud in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Goud in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Zilver in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Zilver in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte
- Verzamelobjecten welke tenminste bovengenoemde items omvatten.

Fluctuaties in goud- en zilverkoersen tussen de aankoop en uitlevering hebben geen invloed op de prijs. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor koersfluctuaties tussen het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de levering van de goederen.


Artikel 11: Bewaarneming

11.1 Alle door Verkoper in bewaring gegeven goederen dienen door Koper adequaat verzekerd te zijn.

11.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor verkleuring, beschadigingen of vervorming van de goederen.

11.3 De in bewaring gegeven goederen aan Verkoper is te alle tijde in risico van Koper.


Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 De door de Koper opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Verkoper. De gegevens worden gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst en het aanbieden en leveren van de goederen en/of diensten.

12.2 De verstrekte gegevens van Koper worden voor administratieve doeleinden en voor het aan de Koper toezenden van informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van Verkoper en zijn partner(s).

12.3 Bij het invoeren/versturen/doorgeven van de Naam, Adres en Woonplaats (NAW) op de website, www.goudpensioen.nl van Verkoper, telefonisch, toegezonden per brief, email of enig anders zins, geeft Koper toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens.


Artikel 13: Reclame en Klachten

13.1 Alle geleverde goederen dienen door koper direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing(en) of beschadiging(en).

13.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, dit geschiedt schriftelijk aangetekend kenbaar te worden gemaakt aan Verkoper. Indien koper deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van Verkoper ter zake.

13.3 De Koper is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

13.4 In geval van reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, kan Verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door Koper van de goederen, een en ander te keuze aan Verkoper.

13.5 In geval van reclame dienen de goederen ter inspectie van Verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk vindt de inspectie plaats bij Koper, tenzij Verkoper het noodzakelijk acht de goederen door Koper worden geretourneerd overeenkomstig de instructies van Verkoper.

13.6 Het recht van reclame vervalt indien de geleverde goederen zich niet meer in het staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.

13.7 Alle klachten van Koper dienen schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.


Artikel 14: Ontbinding en Opschorting

14.1 Indien er sprake is van ontbinding van een overeenkomst, worden alle vorderingen op Koper direct opeisbaar.

14.2 De overeenkomst tussen Koper en Verkoper kan te allen tijde, tussentijds en zonder rechtelijke tussenkomst, zonder dat nadere ingebrekestellingen, door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van de nakoming vanuit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, jegens één of meerdere van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
- De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt.
- De andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement gesteld.
- De andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen vier weken na verlies daarvan heeft herkregen.
- De andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.


Artikel 15: Overmacht en Onvoorziene Omstandigheden

15.1 De Verkoper is gerechtigd om verplichtingen voorkomend uit een overeenkomst met Koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien er een periode is waarin er sprake is van overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, pandemie, sabotage, brand, extreme weersomstandigheden, overstroming, waterschade, natuurrampen, staking, bedrijfsstoornissen, transportstoornissen, gebrek aan grondstof of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, in-, uit- en/of doorvoerverboden, overheidsmaatregelen en/of alle overige oorzaken die buiten de schuld en/of risicosfeer van Verkoper ontstaan die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

15.3 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de Koper naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Verkoper niet mag verwachten, kan de Verkoper de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbinden.

15.4 Verkoper is niet in verzuim wanneer de uit te voeren overeenkomst is opgeschort wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden.

15.5 Wanneer de overeenkomst meer dan drie maanden is opgeschort is zowel Koper als Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring dat per aantekende post verstuurd moet worden.

15.6 Orders online geplaatst door Koper worden op werkdagen tussen 16:00 uur ‘s middags en 10:00 uur de volgende dag ’s ochtends, in het weekend tussen vrijdag ‘s middags 16:00 uur en maandag ‘s ochtends 10:00 uur, en op nationale- en internationale feestdagen, kunnen, indien externe omstandigheden daarom vragen, eenzijdig door Verkoper worden herroepen. Dit dient de Verkoper uiterlijk voor 12:00 uur op de eerstvolgende werkdag na bovengenoemd tijdvak en/of nationale- en internationale feestdag aan de Koper kenbaar gemaakt te hebben. Met externe omstandigheden worden omstandigheden bedoeld als genoemd (maar niet uitsluitend) in artikel 15.2, die in een bovengenoemd tijdvak voor grote koersstijgingen van 3% (zeggende: drie procent) of meer van relevante edelmetalen zorgen, of beperkingen in de handel van edelmetalen dan wel betalingsverkeer.

Artikel 16: Inkoop en Terugkoop

16.1 Verkoper verplicht zich niet tot het terugkopen van het verkochte goederen of diensten.


Artikel 17: Toepasselijk recht en Geschillen

17.1 Op alle rechtsverhoudingen met Verkoper, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

17.2 Verkoper en Koper zullen tot het uiterste inspannen om onderling een geschil op te lossen voordat men op een rechter beroept.

17.3 Bij elk geschil, dat tussen Verkoper en Koper mocht ontstaan, is enkel de Rechter te Amsterdam bevoegd.


Artikel 18: Slotbepaling

18.1 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tussen Koper en Verkoper van kracht.

18.2 De onverbindende bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt dan vervangen door een verbindende bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindende bepaling.

18.3 Koper is te alle tijden niet bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.


Artikel 19: Kennisneming Algemene Voorwaarden

19.1 Op schriftelijk verzoek van wederpartij kan een volledig afschrift van de Algemene Voorwaarden worden verstrekt.

19.2 De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Verkoper: www.goudpensioen.nl.

19.3 Koper dient te allen tijde de Algemene Voorwaarden te hebben doorgenomen voordat men over gaat tot het plaatsen van een bestelling.